Books

ANDERSON, Patricia, 1991. The Printed Image and the Transformation of Popular Culture: 1790-1860. Oxford: Oxford University Press.

BALDASTY, Gerald J., 1992. The Commercialization of News in the Nineteenth Century. Madison, WI: The university of Wisconsin Press.

BELGUM, Kirsten, 1998. Popularazing the Nation. Audience, Represenation, and the Production of Identity in Die Gartenlaube, 1853-1900. Lincoln and London: U of Nebraska P.

BROWN, Joshua, 2002. Beyond the Lines: Pictorial Reporting, Everyday Life and the Crisis of Everyday America. Berkeley and Los Angels, Ca, London: University of California Press.

BURKE, Peter. 2005. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.

CAMPBELL, W. Joseph, 2001. Yellow Journalism: Puncturing the Myth. Defining the Legacies. Westport, CT, London: Praeger Publishers.

CONBOY, Martin. 2002. The Press and Popular Culture. London: Sage.

DORČÁKOVÁ, Jana, 2010. Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích. Praha. Diplomová práce. Katedra mediálních studií FSV UK.

FILIPOWICZ, Marcin Łukasz a Alena, ZACHOVÁ, 2009. Rod v memoárech: případ Hradec Králové. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

FRITZCHE, Peter, 1996. Reading Berlin 1900. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press.

HOCH, Karel, 1933. Dějiny novinářství od r. 1860 do doby současné. In: Československá vlastivěda, sv. VII: Písemnictví. Praha: Sfinx.

HOLUBEC, Stanislav, 2009. Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

HORSKÁ, Pavla; Eduard MAUR a Jiří MUSIL, 2002. Zrod Velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha, Litomyšl: Paseka.

JANÁČEK, Pavel, 2004. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení. 1938-1951. Brno: Host.

KLIMEŠ, Ivan, 2013. Kinematograf! Věnec studií o raném filmu. Praha: Casablanca a NFA.

KOTEK, Josef, 1994. Dějiny české populární hudby a zpěvu. I. 19. a 20. století (do roku 1918). Praha : Academia.

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol., 2008. Česká retrospektivní bibliografie: Řada 1, Noviny: Díl 1, Noviny České republiky od počátku do roku 1918. Brno: Sdružení knihoven České republiky.

LEE, Alan J., 1976. The Origins of the Popular Press in England: 1855-1914. London: Croom Helm.

MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J., 2002. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780 – 1914. Opava: Slezské zemské muzeum.

MARKS, Patricia, 1990. Bicycles, Bangs, and Bloomers: The New Woman in the Popular Press. Lexington, KY, The University Press of Kentucky.

MENDELSSOHN, Peter de, 1982. Zeitungsstadt Berlin: Menschen und Mächte in der Geschichte der deutschen Presse. Frankfurt a.M.: Ullstein.

MOCNÁ, Dagmar, 2002. Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha: Karolinum.

PAUPIÉ, Kurt, 1960. Handbuch der Österreichischen Pressegeschichte, Band I, II. Wien, Stuttgart: Universitäts-verlagsbuchhandlung ges. M.B.H.

PAVLICOVÁ, Martina, 2007. Lidová kultura a její historicko-společenská reflexe (mikrosociální sondy). Brno: Ústav evropské etnologie.

REEL, Guy, 2006. The National police gazette and the making of the modern American man, 1879-1906. Gordonsville, VA: Palgrave Macmillan.

ROSS, Corey, 2008. Media and the Making of Modern Germany. Mass Communications, Society, and Politics from the Empire to the Third Reich. Oxford, New York: Oxford U P.

ROUBÍK, František, 1936. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895. Praha: Česká akademie věd a umění.

SCHNEIROV, M. 1994. The Dream of a New Social Order. Popular Magazines in America. New York, Chichester : Columbia UP.

SCHORSKE, Carl E, 2000. Vídeň na přelomu století. Brno: Barrister & Principal.

SLOAN, Barry and  Mary HAMMOND, eds, 2016. Uneasy Neighbours?: Rural-Urban Relationships in the Nineteenth Century. London: Routledge.

SOUKUPOVÁ, Blanka, 2000. Česká společnost před sto lety: identita, stereotyp, mýtus. Praha: SOFIS.

URBAN, Otto, 2003. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: NLN.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, 1996. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha: Svoboda.

WALTER, Edith, 1994. Österreichische Tageszeitungen der Jahrhundertwende: ideologischer Anspruch und ökonomische Erfordernisse. Wien: Böhlau.

WISCHERMANN, Ulla, 1983. Frauenfrage und Presse. Frauenarbeit und Frauenbewegung in der illustrierten Presse des 19. Jahrhunderts. München, New York, London, Paris: K. G. Saur.

WOOD, Nathaniel D., 2010. Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.