Essays

BAUER, Zdeněk. Obchodní formy kolportáže na našem území. kolportáž.cz [online]. [cit. 2011-10-31]. Dostupný z WWW: <http://www.kolportaz.cz/podomni-obchod.html>.

BENSON, John, 2009. Calculation, Celebrity And Scandal. In: Journalism Studies, roč. 10, č. 6, s. 837-850.

CHAPMAN, Jane, 2011. Female representation, readership and early tabloid properties.  In: Australian Journal of Communication, roč. 38, č. 2, s. ? .

COHEN, Gary B., 1986. Society and Culture in Prague, Vienna, and Budapest in the Late Nineteenth Century . In: East European Quarterly, roč. 20, č. 4, s. 467-484.

CONDIT,  Celeste Michelle, 1991. The Rhetorical Limits of Polysemy. In: AVERY, R. K. – D. EASON Critical perspectives on media and society. Eds.. New York, London: The Guilford Press, s. 365-386.

GRIFFIN, Emma, 2002. Popular Culture in Industrializing England. In: The Historical Journal, roč. 45, č. 3, s. 619-635. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3133499.

HARTWIG, Gebhardt, 1977. Bürgerliche und proletarische Presse. Empirische Untersuchungen zur publizistischen und politischen Funktion der Tagespresse am Beispiel Bremer Zeitungen 1903.  In Presse und Geschichte. Beitrage zur historischen Kommunikationsforschung. München: Verlag Dokumentation, s. 195-219.

HEMELÍKOVÁ, Blanka, 2011. Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a k vykoupení. In: Lucie Peisertová – Václav Petrbok – Jan Randák (eds.) Zločin a trest v české kultuře 19. století. Academia, s. 219-223.

JÄGER, Georg, 1988. Der Kampf gegen Schmutz und Schund. Die Reaktion der Gebildeten auf die Unterhaltungsindustrie. In: Archiv Für Geschichte Des Buchwesens, Band 31. Frankfurt am Main: Buchhändler-Vereinigung GmbH, s. 163-192.

JAREŠ, Michal, 2008. Krvavý masopust oregonský aneb Svět “amerického” detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. In: Kateřina Bláhová – Václav Petrbok (eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Academia a KLP – Koniasch Latin Press, s. 330–335

JOHANSSON, Sofia, 2008. Gossip, sport and pretty girls: What does „trivial“ journalism mean to tabloid newspaper readers? In Journalism Practice, roč. 2, č. 3, s. 402-413.

KUČERA, Martin, 1994. Albín Bráf, reorganizace staročeské strany 1906 a její zánik. Český časopis historický, roč. 92, s. 706-731.

KULMIŃSKI, Robert, 2009. Źródła kultury masowej w Czechach – zarys zjawiska. Pamiętnik Słowiański, roč. LIX, s. 93-104.

MACHAČOVÁ, Jana a Jiří MATĚJČEK, 1993. Využití beletrie při sledování sociálního vývoje (Úvodní poznámky). In: J. MACHAČOVÁ a J. MATĚJČEK, eds. Studie k sociálním dějinám 19. století, Studien zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts, II. díl. Opava: Slezský ústav ČSAV, s. 134-165.

MACHEK, Jakub, 2009. Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva. In: Pavel Kladiwa – Aleš Zářický (ed.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 103-113.

MACHEK, Jakub, 2009. Zprostředkovaná paměť města: Pražský Illustrovaný Kurýr. In: Ferencová, Michaela – Nosková, Jana a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Etnologický ústav AV ČR a Ústav etnológie SAV, s. 67-99.

MACHEK, Jakub, 2013. Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. In: Daniel, O. – T. Kavka – J. Machek (Eds.). Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, s. 88-104.

MACHEK, Jakub, 2014. New Metropolitans and their Popular Press in Fin de siècle Prague. In: Bernard, V. – Tüzün, Ö (Eds.) IMAGES (III) – Images of the City. Berlin: LIT Verlag, s. 207-215.

MACHEK, Jakub, 2014. Od Brousku ke Kurýru – česká cesta od lidového tisku k bulvárním deníkům na pozadí vývoje středoevropského tisku. Mediální studia 2014/2, s. 149-173.

MACHEK, Jakub, 2016. The Early Popular Press and Its Common Readers in Fin-De-Siècle Prague. In: Sloan, B. and  M. Hammond, eds. Uneasy Neighbours?: Rural-Urban Relationships in the Nineteenth Century. London: Routledge, 2016, s. 120-133.

MALONE, Carolyn, 1999. Sensational Stories, Endangered Bodies: Women’s Work and the New Journalism in England inthe 1890s. In: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, roč. 31, č. 1 (Jaro), s. 49-71.

NERONE, John C., 1987. The mythology of the Penny Press. In: Critical studies in Mass Communication, roč. 4, č. 4, s. 376-404.

POKORNÝ, Jiří, 1997. Vytváření čtenářských zájmů. In: Studie k sociálním dějinám 19. století, roč. 7, s. 105-116.

RELLENOVÁ, Tony, 1903. Hromadné rozšiřování lidové četby. kolportáž.cz [online]. [cit. 2011-10-31]. Dostupný z WWW: <http://www.kolportaz.cz/podomni-obchod.html>.

ŘEPA, Milan a Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, eds., 2002. Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha: Eduard Grégr a syn, s. 29-37.

SEKERA, Martin, 1997. Podíl Grégrů na rozvoji novinářství a politické publicistiky. In: ŘEPA, M. a P. VOŠAHLÍKOVÁ, eds. Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha: Eduard Grégr a syn, s. 29-37.

SEKERA, Martin, 2002. Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické

mobilizace české společnosti. In BLÁHOVÁ, K. Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 8.-10. března 2001. Praha: KLP, s. 121-144.

SEKERA, Martin, 2008. Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století. In Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, roč. 53, č. 1-4, s. 11-19.

SHAW, Donald L., 1987. Critical Response: Why We Need „Myth“. In: Critical studies in Mass Communication, roč. 4, č. 4, s. 412-415.

SHORT, John Phillip,  2003. Everyman’s Colonial Library: Imperialism and Working-Class Readers in Leipzig, 1890–1914. In: German History, roč. 21, č. 4, s. 445-75.

ŠTAIF, Jiří, 2003. Česká národní mentalita 19. století v kontextu sociálních dějin. In: M. LENDEROVÁ, Z. BEZECNÝ a J. KUBEŠ, eds. Proměny elit v moderní době. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity,  s. 69-92.

ŠTAIF, Jiří, 2008. Peníze a společnost: Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní společnosti 19. století. In: E. KUBŮ a J. ŠOUŠA, eds. Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha: Dokořán, s. 18-55.

TERDIMAN, Richard, 1985. Newspaper culture: Institutions of Discourse; Discourse of Institutions. In: Discourse/Counter-Discourse: The theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France. Ithaca, kap. 2.,  s. 117-146.

TYLLNER, Lubomír. 1999. Dechovka, aneb mezi folklorem, tradicí a kýčem. In Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918 – 1998). Strážnice: Ústav lidové kultury, s. 36-44.

WEISE, Bernd, 2003.  Aktuelle Nachrichtenbilder „nach Photographien“ in der deutschen illustrierten Presse der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In GRIVEL, Ch., A. GUNTHERT a B. STIEGLER, eds. Die Eroberung der Bilder: Photographie in Buch und Presse (1816-1914). München: Fink.

WILTENBURG, Joy, 2004. True Crime: The Origins of Modern Sensationalism. In: The American Historical Review, roč. 109, č. 5 (Prosinec), s. 1377-1404.

WOOD, Nathaniel D., 2002a. The Interurban Matrix: Local News and International Sensations in Cracow’s Popular Press: 1900-1914. In: Conference paper [online]. Oxford University, [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://users.ox.ac.uk/~oaces/conference/papers/Nathan_Wood.pdf

WOOD, Nathaniel D., 2002b. Becoming a “Great City”: Metropolitan Imaginations and Apprehensions in Cracow’s Popular Press, 1900–1914. In: Austrian History Yearbook, roč. 33, s. 105-129.

WOOD, Nathaniel D., 2006. Urban self-identification in East Central Europe before the Great War: Cracow’s Popular Press and the The case of Cracow. In: East Central Europe/ L’Europe du Centre, roč. 33, č. 1-2, s. 11-31.